બેબ્બો- ટેબ્બો!

 

તું ટ્યુબલાઈટ ની પાછળ રહેતી ગરોડી બેબ્બો,

હું શેઠના ફોટા ની પાછળ રહેતો ગરોડો ટેબ્બો!

 

ક્યાં સુધી રહીશ આમ તું, ચોટીને ભીતે એકલી?

આવ સાથે આપણે મુકીએ,નવા ઘર માં માટલી!!

 

વિરલો છું એવો હું,પૂંછડી કપાઈ મારી સાત વાર.

હોય જો તું સાથે તો હરદિન બનીજાય તહેવાર!

 

દિલમાં વસાવું તુજને,છોડીને ભીંત,માણ પ્રેમ નિરાળો!

બનું પ્રેમી તુજનો લાખે એક,સૌથી વધુ હું નખરાળો!

 

જો હોય જરાપણ તુજ ઈચ્છા, લખ શરનામું મારું,

વચલો ખીલો,શેઠ નો ફોટો,ભીંત પાંસે,પોટ્રેટ કાળું!.

 

રંગીલા જાનૈયા ચાખશે,નીત નવા જીવડા અપાર,

ઓંછું આવશે જો કોઈ વાતે, થઇશ હું નાત બહાર!

                            ડૉ. ભરત મકવાણા –‘મિત્ર’

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: